Публикации. Совет молодых ученых филологического факультета Белорусского государственного университета

Публікацыі

 

Публікацыі членаў Савета маладых вучоных

О. Г. Прокопчук. Семасиологические идеи в ранней византийской риторике (трактат Георгия Хировоска «О поэтических тропах» (VI в.)) (pdf).

Аўтарэфераты дысертацый

Е. А. Казанкова. Лингво-семиотические закономерности отображения речевого общения в современной художественной прозе (на материале белорусского, русского и немецкого языков) Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 – теория языка (pdf).

Н. А. Валатоўская. Прадметная лексіка блізкароднасных моў: семантычная арганізацыя (на матэрыяле назваў страў у беларускіх і ўкраінскіх дыялектах). Аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук па спецыяльнасці 10.02.03 – славянскія мовы (pdf).

Зборнікі навуковых артыкулаў

Мова і літаратура : матэрыялы 67-й навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філалаг. ф-та БДУ (28 крас. 2010 г.) / адказ. рэд. К. А. Тананушка. — Мінск. : РІВШ, 2010. — 167 с. (pdf, прэпрынт).

Мова і літаратура : матэрыялы 69-й навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філалаг. ф-та БДУ (25 крас. 2012 г.) / пад рэд. К. А. Тананушкі. — Мінск. : РІВШ, 2012. — 140 с. (pdf, прэпрынт).

Рознае

Беларускія Александрыя, Троя, Трышчан… : перакладная белетрыстыка Беларусі XV–XVII стст. / уклад., прадм., камент. А. Бразгунова. — Мінск: Беларуская навука, 2009. — 736 с. [8] с.: іл. — («Беларускі кнігазбор»: Серыя 1. Мастацкая літаратура) (pdf).

«Беларускі Трышчан» (вытрымкі) (pdf):
  1. Повесть о славномъ рыцэры Трысчане (расчытанне і каментар А. Бразгунова)
  2. Трышчан (пераклад са старабеларускай мовы А. Бразгунова)
  3. Повесць а слаўным рыцары Трышчане (транслітэрацыя і каментар Н. Старавойтавай)

Филологический факультет Белгосуниверситета

 

Адрас: вул. Маркса, 31,  г. Мінск, Беларусь, 220030. Тэлефон:  (+375-17) 332-35-82. E-mail:  smu-bgu(а)yandex.ru


Рейтинг сайтов Rating All.BY Каталог TUT.BY

© Савет маладых вучоных філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, .
Пры выкарыстанні матэрыялаў сайта гіперспасылка на сайт абавазковая!
Web-master: Кір Тананушка (tananushka(a)mail.ru)

Абноўлена 07.10.2015